Postup prijatia - Dom sv. Jozefa - Congregatio Jesu, Slovenská provincia

Prejsť na obsah
Rob dobro a rob ho dobre.
Rob dobro a rob ho dobre.

Postup záujemcu o umiestnenie v Zariadení pre seniorov

          Ø Vybavovanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov /ďalej len žiadosť/ vybavujú občania na obecnom/ mestskom úrade v mieste trvalého bydliska.
Príslušný úrad vydá po spracovaní žiadosti Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
  
        Ø Podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 
Po vydaní rozhodnutia si záujemca podá žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na príslušnom obecnom/ mestskom úrade a kontaktuje vybrané sociálne zariadenie.
 
 
Postup záujemcu o umiestnenie v Domove sociálnych služieb alebo
v Špecializovanom zariadení

  
       Ø Vybavovanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v  Domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení /ďalej len žiadosť/ vybavujú občania na príslušnom vyššom územnom celku. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne Prešovského samosprávneho kraja /ďalej len PSK/, podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu osobne alebo písomne  na Úrade PSK, odbor sociálnych vecí so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
Príslušný úrad vydá po spracovaní žiadosti Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
  
       Ø Podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Po vydaní rozhodnutia si záujemca podá žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na príslušnom vyššom územnom celku a kontaktuje vybrané sociálne zariadenie.
 
ADRESA

Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Dom sv. Jozefa
Kmeťovo stromoradie 6
080 01 Prešov

IČO: 00587150
DIČ:: 2020835322

e-mail: domsvjozefa@gmail.com
tel.: 051/74 62 905 - kancelária
tel.: 051/74 62 919 - sociálny úsek
Dodržiavame zásady GDPR
Vytvorené WebSite X5
Návrat na obsah